Beste ETHYL (ETHOXYMETHYLENE)CYANOACETATE met assay 98% min Fabrikant en fabriek |Medipharm
20220326141712

ETHYL (ETHOXYMETHYLEEN)CYANOACETAAT met assay 98% min

Hallo, kom onze producten raadplegen!

ETHYL (ETHOXYMETHYLEEN)CYANOACETAAT met assay 98% min

Goederen:ETHYL (ETHOXYMETHYLENE)CYANOACETATE met assay 98% min
CAS-nummer: 94-05-3
Moleculaire formule: C8H11NO3
Structurele Formule:

Gebruik: Intermediair van allopurinol.
Specificatie:
Uiterlijk: gebroken witte vaste stof
Analyse (GC): ≥98,0%
Verlies van drogen: ≤0,5%
Residu bij ontsteking: ≤0,5%
Smeltpunt: 48~51℃
Verpakking: 200kg/drum


Product detail

Productlabels

1. Identificatie van gevaren
Indeling van de stof of het mengselIndeling volgens verordening (EG) nr. 1272/2008
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P261 inademing van stof/rook/gas/damp/spuitnevel vermijden
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen voorzichtig enkele minuten met water spoelen.Verwijder contractlens indien aanwezig en blijf spoelen

2. Samenstelling/informatie over ingrediënten
Ingrediëntnaam: Ethyl (ethoxymethyleen) cyaanacetaat
Formule: C8H11NO3
Molecuulgewicht: 168,18 g/mol
CAS: 94-05-3
EG-Nr: 202-299-5

3. Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Raadpleeg een arts.Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts

Indien ingeademd
Bij inademing de persoon in de frisse lucht brengen.Pas kunstmatige beademing toe als u niet ademt.Raadpleeg een arts.

In geval van huidcontact
Afwassen met zeep en veel water.Raadpleeg een arts.

Bij oogcontact
Minstens 15 minuten grondig spoelen met veel water en een arts raadplegen.

Indien ingeslikt
Nooit iets via de mond toedienen aan een bewusteloos persoon.Spoel de mond met water.Raadpleeg een arts.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

4. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droge chemicaliën of kooldioxide.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden, stikstofoxiden (NOx)

Advies voor brandweerlieden
Draag indien nodig een onafhankelijk ademhalingsapparaat bij brandbestrijding.

5. Maatregelen voor onbedoeld vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.Vermijd stofvorming.Vermijd het inademen van dampen, nevel of gas.Zorg voor voldoende ventilatie.Evacueer personeel naar veilige gebieden.Vermijd het inademen van stof. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Product niet in de riolering laten komen.

Methoden en materialen voor insluiting en opruimen
Oppakken en afvoeren zonder stofvorming.Opvegen en scheppen.In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.


6.
Behandeling en opslag
Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren
Vermijd contact met huid en ogen.Vermijd de vorming van stof en aerosolen. Zorg voor geschikte afzuiging op plaatsen waar stof wordt gevormd. Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit
Koel bewaren.Container goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats.

Specifiek eindgebruik
Afgezien van de in paragraaf 1.2 genoemde vormen van gebruik zijn geen andere specifieke vormen van gebruik voorgeschreven

7. Blootstelling / persoonlijke bescherming
Passende technische controles
Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veiligheid.Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag laboratoriumkleding, chemicaliënbestendige handschoenen en een veiligheidsbril

Oog-/gezichtsbescherming
Veiligheidsbril met zijschermen die voldoen aan EN166 Gebruik apparatuur voor oogbescherming die is getest en goedgekeurd volgens toepasselijke overheidsnormen zoals NIOSH (VS) of EN 166 (EU).

Bescherming van de huid
Hanteer met handschoenen.Handschoenen moeten voor gebruik worden geïnspecteerd.Gebruik de juiste techniek om de handschoen uit te trekken (zonder de buitenkant van de handschoen aan te raken) om huidcontact met dit product te voorkomen.Gooi verontreinigde handschoenen na gebruik weg in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en goede laboratoriumpraktijken. Was en droog de handen.

Beheersing van blootstelling aan het milieu
Product niet in de riolering laten komen.

8: Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen
Uiterlijk: Vorm: vast
Kleur: lichtgeel
Orde: niet beschikbaar


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op